Chức năng nhiệm vụ

Đăng vào 10/05/2021 14:50

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .1243./QĐ-ĐHLHN

Hà Nội, ngày. 28 tháng  4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

của Phòng Quản trị

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BTP ngày 07 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội;

Căn cứ  Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 2 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điệu của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 3776/NQ-HĐTĐHLHN ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội;

           Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản trị và Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ,.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

  1. Vị trí của Phòng Quản trị

         Phòng Quản trị (sau đây gọi tắt là Phòng) là đơn vị chức năng cấp Phòng thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội.

  1. Chức năng của Phòng Quản trị

          a) Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan, môi trường của Nhà trường;

b) Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão lụt trong Trường;

c) Quản lý nội bộ cấp đơn vị;

d) Chức năng khác theo quy định và theo phân công của Hiệu trưởng.

          Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan, môi trường của Nhà trường;

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Trường xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành/phê duyệt các đề án, dự án, kế hoạch, quy định, quy chế về quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị và công tác khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định;

b) Tham mưu, giúp HIệu trưởng thống nhất quản lý và thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Trường theo quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng tài sản, phương tiện, vật tư, trang thiết bị của Trường; chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị thuộc Trường tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm, đánh giá, phân loại chất lượng tài sản và đề nghị thanh lý tài sản theo quy định; hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị thuộc Trường trong việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị được giao theo đúng quy định;

         c) Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tổ chức thực hiện các công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt; kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ, kết quả và chất lượng công việc theo quy định;

         d) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm và phân phối tài sản, trang thiết bị văn phòng, dụng cụ, văn phòng phẩm... theo quy định của pháp luật và của Trường; tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện các thủ tục mua sắm, thanh lý tài sản theo quy định và phân công của Hiệu trưởng;

         đ) Quản lý, đảm bảo vận hành hệ thống hội trường, giảng đường, phòng học, phòng làm việc (trừ các hội trường, phòng học, phòng làm việc đã giao cho các đơn vị khác hoặc Phân hiệu quản lý); quản lý và đảm bảo vận hành hệ thống điện, nước phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường (trừ hệ thống tại Phân hiệu);

         e) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán, Phân hiệu và các đơn vị thuộc Trường xây dựng và trình Hiệu trưởng, Hội đồng trường phương án quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công phù hợp, hiệu quả, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện và theo dõi trong quá trình thực hiện theo quy định và phân công của Hiệu trưởng;

 

          g) Chủ trì, giúp Hiệu trưởng thực hiện và giám sát công tác đảm bảo vệ sinh khuôn viên, giảng đường, phòng học, khu vực làm việc, chăm sóc hệ thống cây xanh nội, ngoại cảnh (trừ khu vực Phân hiệu) đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp môi trường thân thiện;

h) Quản lý, điều phối sử dụng xe ô tô của Trường, đảm bảo phương tiện phục vụ công tác của Trường  tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định;

2. Về thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, bão lụt trong Trường và một số lĩnh vực khác

a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, giám sát, thực hiện đảm bảo, giữ gìn an ninh, trật tự trong Trường; phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự trong Trường và khu vực lân cận theo quy định và phân công của Hiệu trưởng;

b) Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão lụt theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức quản lý ký túc xá và sinh viên, học viên ở trong ký túc xá (trừ ký túc xá tại Phân hiệu) theo quy định; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong khu vực ký túc xá; lập kế hoạch và bố trí phòng ở cho sinh viên nội trú; thực hiện việc cấp phát và cho sinh viên mượn tài sản trong ký túc xá; quản lý toàn bộ tài sản và trang thiết bị trong ký túc xá; tổ chức các hoạt động xây dựng nếp sống lành mạnh, đảm bảo vệ sinh, môi trường, phòng chống cháy nổ trong ký túc xá; kịp thời giải quyết các trường hợp vi phạm nội quy ký túc xá; phối hợp với cơ quan công an tổ chức đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với sinh viên trong ký túc xá; phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết các vụ việc có liên quan tới công tác bảo vệ, an ninh trong ký túc xá;

4. Quản lý nhà công vụ, phòng ở chuyên gia và các tài sản, cơ sở vật chất khác được giao theo quy định.

5. Về quản lý nội bộ Phòng Quản trị (sau đây gọi tắt là Phòng)

a) Lập và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác hàng năm của Phòng; đề xuất lịch công tác, làm việc của lãnh đạo Trường trong lĩnh vực công tác của Phòng; xây dựng danh mục công việc, nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và bộ thủ tục hành chính thực hiện công việc, nhiệm vụ của Phòng;

b) Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thi hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng; tổ chức thực hiện các quy chế, quy trình, hướng dẫn của pháp luật và của Trường trong lĩnh vực công tác của Phòng; xây dựng và thực hiện quy định/hướng dẫn về lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của các cá nhân trong Phòng;

c) Thực hiện công tác quản lý viên chức, người lao động của Phòng theo phân cấp, quy định và hướng dẫn của Trường bao gồm:

- Xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết và thống nhất trong Phòng;

- Đề xuất tuyển dụng viên chức hoặc ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với đối với viên chức đơn vị theo quy định; đề xuất kiện toàn viên chức, lãnh đạo, quản lý; tổ chức lấy tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch, đề xuất bổ nhiệm viên chức trong phạm vi thẩm quyền của Phòng;

- Xây dựng bản mô tả công việc và nhiệm vụ thường xuyên của từng vị trí việc làm trong Phòng; tổ chức phân công công việc thường xuyên, đột xuất theo vị trí việc làm và năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quản lý thời gian lao động, chấm công đối với các viên chức và lao động trong Phòng;

- Giám sát, phát hiện và đề xuất việc xử lý vi phạm kỷ luật của viên chức hoặc người lao động; rà soát, đề xuất tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với người đang làm việc tại đơn vị theo yêu cầu chung;

- Đề xuất và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động trong Phòng; tổ chức trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong nội bộ đơn vị;

- Triển khai công tác tập sự, thực tập, thử việc của viên chức hoặc người lao động; thực hiện phân loại, đánh giá chất lượng đánh giá viên chức và người lao động trong phạm vi thẩm quyền của đơn vị; tổ chức và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, bổ sung lý lịch viên chức và người lao động đối với các viên chức và lao động trong Phòng theo quy định;

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong quản lý viên chức, người lao động theo quy định;

d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị, lập, quản lý và nộp lưu trữ hồ sơ công việc theo quy định;

đ) Quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản, trang thiết bị do Trường cấp hoặc giao; thực hiện các quy định về tài chính của Trường và pháp luật;

e) Báo cáo kết quả công tác và phương hướng nhiệm vụ công tác của đơn vị, cá nhân trong đơn vị; thực hiện báo cáo, thống kê theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định hoặc yêu cầu của pháp luật và của Trường; chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra của Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

g) Tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia quyên góp ủng hộ… do Trường hoặc các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức phát động theo quy định hoặc phân công; báo cáo thành tích thi đua của đơn vị và các cá nhân, bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng trong phạm vi thẩm quyền của Phòng;

h) Phản ánh, báo cáo với Hiệu trưởng về những khó khăn và vướng mắc và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác của Phòng, của Trường.

6. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng và sự phân công của Hội đồng trường, Đảng ủy hoặc Hiệu trưởng;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định hoặc phân công của Hiệu trưởng.

Điều 3. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

          Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Phòng với Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, các đơn vị thuộc Trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác được thực hiện theo Quy chế làm việc của Trường, các quy chế, quy định nội bộ của Trường và quy định cụ thể sau:

1. Phòng chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo của Hiệu trưởng, của Phó Hiệu trưởng phụ trách đơn vị (nếu có); có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước Phó Hiệu trưởng phụ trách đơn vị (nếu có) và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

2. Phòng là đầu mối giúp Lãnh đạo Trường thực hiện quan hệ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Trường có liên quan về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khác thuộc Trường thì Phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị để giải quyết.

4. Khi có yêu cầu của các đơn vị khác thuộc Trường trong việc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đó mà có liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Phòng thì Phòng có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

5. Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Phòng với các đơn vị khác thuộc Trường thì Trưởng Phòng có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực, công việc theo quy định.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

1. Lãnh đạo Phòng: Trưởng phòng và không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng.

Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ trách nhiệm của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế làm việc của Trường và các quy định khác có liên quan của Trường.

2. Các tổ/đội chuyên môn nghiệp vụ:

          Phòng có thể có các tổ chuyên môn nghiệp vụ do Hiệu trưởng quyết định thành lập theo đề nghị của Trưởng phòng và Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự các các tổ/đội chuyên môn nghiệp vụ do Hiệu trưởng quyết định.

3. Viên chức và người lao động

Số lượng người làm việc của Phòng gồm có viên chức, người lao động do Hiệu trưởng quyết định phù hợp với Đề án vị trí việc làm của Trường.

Việc phân công công tác đối với các viên chức, người lao động do Trưởng phòng quyết định phù hợp với quy định về vị trí việc làm của pháp luật và của Trường.

          Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          2. Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Phòng Quản trị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Tư pháp (để báo cáo);

- Đảng ủy (để báo cáo);

- Hội đồng trường (để báo cáo);

- Các Phó hiệu trưởng (để biết);

- Các tổ chức chính trị - xã hội trong Trường;

- Lưu: VT, QT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký

 

 

Đoàn Trung Kiên