Kế hoạch phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt

Đăng vào 07/05/2021 16:28

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Số           /KH- ĐHLHN

            

   Hà Nội, ngày     tháng 01  năm 2021

 

 

  KẾ HOẠCH

Phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy năm 2021

 

 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 79/2014NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; Quyết định số 4115/QĐ-BTP ngày 31/12/2009 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế về công tác phòng cháy, chữa cháy của Bộ Tư pháp; Kế hoạch  số 479/KH-BTP ngày 12/02/2015 của Bộ Tư pháp;

 Căn cứ vào tình hình thực tế công tác phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy của Nhà trường;

Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống bão lụt và phòng cháy, chữa cháy năm 2021 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Không để xảy ra các sự cố bão lũ, cháy nổ tại trụ sở cơ quan Trường Đại học Luật Hà Nội. Đảm bảo an toàn về người và tài sản của của Nhà trường, tài sản của cá nhân cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học.

2. Nâng cao kiến thức nghiệp vụ về phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy cho đội viên Đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy và đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học trong Nhà trường.

3. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, viên chức người lao động và người học trong công tác phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy. Tuyên truyền sâu rộng phong trào phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy trong Nhà trường.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy

Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy của Nhà trường theo quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tiễn.

Đơn vị chủ trì: Phòng tổ chức cán bộ

Thời gian hoàn thành: Trong quý I năm 2021

2. Tổ chức huấn luyện phòng cháy và chữa cháy

Tổ chức 01 đợt tập huấn lấy chứng chỉ phòng cháy và chữa cháy. Đối tượng tham gia: Ban phòng chống bão lụt và cháy chữa cháy; Đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy.

Đơn vị chủ trì: Đội phòng cháy và chữa cháy

Đơn vị phối hợp: Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội.

Thời gian hoàn thành: Trong quý IV  năm 2021

3. Tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng cháy và chữa cháy

Tổ chức một lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy và chữa cháy. Đối tượng tham gia là tất cả Cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học trong Nhà trường.

Đơn vị chủ trì: Đội phòng cháy và chữa cháy

Đơn vị phối hợp: Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội.

Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2021

4. Rà soát công tác phòng chống bão lụt

Tổ chức nạo vét khơi thông cống rãnh thoát nước; Kiểm tra mái nhà có nguy cơ gió thổi bay; Tập huấn công tác phòng chống nước ngập tầng hầm nhà A.

Đơn vị chủ trì: Đội phòng cháy và chữa cháy

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản trị

Thời gian hoàn thành: Trong quý II năm 2021

5. Xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy

- Xây dựng và duy trì phong trào quần chúng tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy một cách thường xuyên và sâu rộng;

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thuộc Trường, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học thực hiện việc sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và các quy định về phòng cháy của Nhà trường; kịp thời có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị, cá nhân chấp hành không nghiêm các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

- Kết hợp các biện pháp thực hành tiết kiệm điện năng với công tác phòng cháy, chữa cháy như kiểm tra tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng làm việc, kiểm soát chặt chẽ về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, thiết bị sử dụng điện công suất cao trong Nhà trường.

Đơn vị chủ trì: Đội phòng cháy và chữa cháy

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản trị, phòng Hành chính Tổng hợp

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

6. Tăng cường kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy

- Tăng cường tự kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất; thường xuyên kiểm tra hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy vách tường và các phương tiện chữa cháy khác như bình chữa cháy các loại, các phương tiện sơ cứu đảm bảo số lương, chất lượng. Kịp thời đề xuất các biện pháp bảo quản, bảo dưỡng, bổ sung, thay thế các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã bị hư hỏng, hết hạn sử dụng theo quy định.

- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy và chữa cháy định kỳ hàng quý theo quy định. Có biện pháp khắc phục triệt để những tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy trong Nhà trường đã được chỉ ra qua các đợt kiểm tra thường xuyên cũng như kiểm tra đột xuất của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

- Kiểm tra thường xuyên các khu vực có nguy cơ cháy nổ như tầng hầm nhà A, Thư viện, khu vực máy chủ của Trung tân CNTT, trạm biến áp, Ký túc xá Sinh viên… để có phát hiện kịp thời ngăn chặn nguy cơ cháy nổ.

Đơn vị chủ trì: Đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản trị, Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

7. Thực hiện nghiêm túc việc lập Hồ sơ quản lý, chế độ thống kê, báo cáo và bảo đảm ngân sách đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo quy định

- Thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy theo quy định

- Kinh phí bảo đảm các hoạt động phòng cháy và chữa cháy trong nhà trường được bố trí theo quy định.

Đơn vị chủ trì:  Đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy

Đơn vị phối hợp: Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Tổ chức cán bộ

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản trị

- Phối hợp với các đơn vị cáo liên quan, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị  triển khai các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch này.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Tài chính Kế toán. Đảm bảo về tổ chức và kinh phí cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng cháy và chữa cháy của nhà trường.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

- Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, giảng viên, viên chức, và người lao động trong đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

- Sắp xếp, tạo điều kiện về thời gian, bố trí công việc và cử cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và đội viên Đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy, tham gia đầy đủ lớp học tập huấn và lớp học tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy theo quy định.

- Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản trị, Đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện các công việc được giao, đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong nhà trường, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu./.

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (để báo cáo);                                                         (đã ký)

- Ban chỉ đạo PCCC (để thực hiện);

- Cảnh sát PCCC (để phối hợp);

- Các đơn vị thuộc trường (để thực hiện);                                                            

- Đội PCCC cơ sở (để thực hiện);

- Cổng thông tin điện tử (để đưa tin);

- Lưu VT,QT.                                             

                                                                                          Đoàn Trung Kiên