Giới thiệu

Đăng vào 11/05/2021 09:43

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Quản trị

- Địa chỉ liên hệ: Phòng B110-112 - Trường Đại học Luật Hà Nội - 87 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa – Hà Nội; SĐT: 024.3835.0900

        Phòng được thành lập từ ngày đầu thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật Hà Nội) theo Quyết định số 405/CP ngày 10.11.1979 của Hội đồng Chính phủ.

            Phòng hiện nay gồm có 26 nhân sự trong đó có Trưởng Phòng, 02 Phó Trưởng Phòng, 23 chuyên viên, nhân viên 

II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG 

1. Về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan, môi trường của Nhà trường;

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Trường xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành/phê duyệt các đề án, dự án, kế hoạch, quy định, quy chế về quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị và công tác khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định;

b) Tham mưu, giúp HIệu trưởng thống nhất quản lý và thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Trường theo quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng tài sản, phương tiện, vật tư, trang thiết bị của Trường; chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị thuộc Trường tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm, đánh giá, phân loại chất lượng tài sản và đề nghị thanh lý tài sản theo quy định; hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị thuộc Trường trong việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị được giao theo đúng quy định;

         c) Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tổ chức thực hiện các công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt; kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ, kết quả và chất lượng công việc theo quy định;

         d) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm và phân phối tài sản, trang thiết bị văn phòng, dụng cụ, văn phòng phẩm... theo quy định của pháp luật và của Trường; tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện các thủ tục mua sắm, thanh lý tài sản theo quy định và phân công của Hiệu trưởng;

         đ) Quản lý, đảm bảo vận hành hệ thống hội trường, giảng đường, phòng học, phòng làm việc (trừ các hội trường, phòng học, phòng làm việc đã giao cho các đơn vị khác hoặc Phân hiệu quản lý); quản lý và đảm bảo vận hành hệ thống điện, nước phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường (trừ hệ thống tại Phân hiệu);

         e) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán, Phân hiệu và các đơn vị thuộc Trường xây dựng và trình Hiệu trưởng, Hội đồng trường phương án quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công phù hợp, hiệu quả, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện và theo dõi trong quá trình thực hiện theo quy định và phân công của Hiệu trưởng;

          g) Chủ trì, giúp Hiệu trưởng thực hiện và giám sát công tác đảm bảo vệ sinh khuôn viên, giảng đường, phòng học, khu vực làm việc, chăm sóc hệ thống cây xanh nội, ngoại cảnh (trừ khu vực Phân hiệu) đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp môi trường thân thiện;

h) Quản lý, điều phối sử dụng xe ô tô của Trường, đảm bảo phương tiện phục vụ công tác của Trường  tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định;

2. Về thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, bão lụt trong Trường và một số lĩnh vực khác

a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, giám sát, thực hiện đảm bảo, giữ gìn an ninh, trật tự trong Trường; phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự trong Trường và khu vực lân cận theo quy định và phân công của Hiệu trưởng;

b) Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão lụt theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức quản lý ký túc xá và sinh viên, học viên ở trong ký túc xá (trừ ký túc xá tại Phân hiệu) theo quy định; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong khu vực ký túc xá; lập kế hoạch và bố trí phòng ở cho sinh viên nội trú; thực hiện việc cấp phát và cho sinh viên mượn tài sản trong ký túc xá; quản lý toàn bộ tài sản và trang thiết bị trong ký túc xá; tổ chức các hoạt động xây dựng nếp sống lành mạnh, đảm bảo vệ sinh, môi trường, phòng chống cháy nổ trong ký túc xá; kịp thời giải quyết các trường hợp vi phạm nội quy ký túc xá; phối hợp với cơ quan công an tổ chức đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với sinh viên trong ký túc xá; phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết các vụ việc có liên quan tới công tác bảo vệ, an ninh trong ký túc xá;

4. Quản lý nhà công vụ, phòng ở chuyên gia và các tài sản, cơ sở vật chất khác được giao theo quy định.

5. Về quản lý nội bộ Phòng Quản trị (sau đây gọi tắt là Phòng)

a) Lập và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác hàng năm của Phòng; đề xuất lịch công tác, làm việc của lãnh đạo Trường trong lĩnh vực công tác của Phòng; xây dựng danh mục công việc, nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và bộ thủ tục hành chính thực hiện công việc, nhiệm vụ của Phòng;

b) Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thi hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng; tổ chức thực hiện các quy chế, quy trình, hướng dẫn của pháp luật và của Trường trong lĩnh vực công tác của Phòng; xây dựng và thực hiện quy định/hướng dẫn về lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của các cá nhân trong Phòng;

c) Thực hiện công tác quản lý viên chức, người lao động của Phòng theo phân cấp, quy định và hướng dẫn của Trường bao gồm:

- Xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết và thống nhất trong Phòng;

- Đề xuất tuyển dụng viên chức hoặc ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với đối với viên chức đơn vị theo quy định; đề xuất kiện toàn viên chức, lãnh đạo, quản lý; tổ chức lấy tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch, đề xuất bổ nhiệm viên chức trong phạm vi thẩm quyền của Phòng;

- Xây dựng bản mô tả công việc và nhiệm vụ thường xuyên của từng vị trí việc làm trong Phòng; tổ chức phân công công việc thường xuyên, đột xuất theo vị trí việc làm và năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quản lý thời gian lao động, chấm công đối với các viên chức và lao động trong Phòng;

- Giám sát, phát hiện và đề xuất việc xử lý vi phạm kỷ luật của viên chức hoặc người lao động; rà soát, đề xuất tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với người đang làm việc tại đơn vị theo yêu cầu chung;

- Đề xuất và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động trong Phòng; tổ chức trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong nội bộ đơn vị;

- Triển khai công tác tập sự, thực tập, thử việc của viên chức hoặc người lao động; thực hiện phân loại, đánh giá chất lượng đánh giá viên chức và người lao động trong phạm vi thẩm quyền của đơn vị; tổ chức và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, bổ sung lý lịch viên chức và người lao động đối với các viên chức và lao động trong Phòng theo quy định;

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong quản lý viên chức, người lao động theo quy định;

d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị, lập, quản lý và nộp lưu trữ hồ sơ công việc theo quy định;

đ) Quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản, trang thiết bị do Trường cấp hoặc giao; thực hiện các quy định về tài chính của Trường và pháp luật;

e) Báo cáo kết quả công tác và phương hướng nhiệm vụ công tác của đơn vị, cá nhân trong đơn vị; thực hiện báo cáo, thống kê theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định hoặc yêu cầu của pháp luật và của Trường; chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra của Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

g) Tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia quyên góp ủng hộ… do Trường hoặc các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức phát động theo quy định hoặc phân công; báo cáo thành tích thi đua của đơn vị và các cá nhân, bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng trong phạm vi thẩm quyền của Phòng;

h) Phản ánh, báo cáo với Hiệu trưởng về những khó khăn và vướng mắc và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác của Phòng, của Trường.

6. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng và sự phân công của Hội đồng trường, Đảng ủy hoặc Hiệu trưởng;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định hoặc phân công của Hiệu trưởng.